Országos Presbiteri Konferencia

 Augusztus 18. és 20. között a Pápai Református Teológiai Akadémia adott otthont a Magyar Református Presbiteri Szövetség 15. Országos Konferenciájának, amelyre több mint száz presbiter, lelkipásztor és egyházi vezető érkezett a határainkon belüli és kívüli református gyülekezetekből.
A helyszínválasztás apropójául szolgált, hogy az országban legelőször Pápán alakult meg a presbitérium 1616-ban. Ennek tiszteletére emléktábla elhelyezésére is sor került a Presbiteri Szövetség jóvoltából a Pápai Református Teológiai Akadémia folyosóján, ahol avató beszédet mondott főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, majd Tóth Andrásnak, a Pápai Református Egyházmegye esperesének imádsága után az emléktábla megkoszorúzására is sor került.
A konferencia témájául a szervezőbizottság a Reformáció a trianoni határokon kívül címet adta. A résztvevők értékes előadásokat hallhattak a határainkon kívüli egyházkerületek megalakulásának történetéről, többek között pl. Dr. Somogyi Alfréd esperes a Szlovákiai, György András somorjai lelkipásztor a Kárpátaljai, Csűri István püspök a Királyhágómelléki, Dr. Buzogány Dezső professzor az Erdélyi Egyházkerület reformációjáról és történetéről tartott vetített képes előadást.
Dr. Szabó Andrástól, a KRE professzorától A vándordiák prédikátorok, Dr. Viczián Miklóstól, a Presbiteri Szövetség ügyvezető elnökétől A magyarországi reformáció előzményei, valamint Dr. Szűcs Ferenc emeritus professzortól a Presbitérium és a demokrácia kapcsolata címmel hangzottak el összefüggéseket feltáró, összegző jellegű előadások.
A presbiteri szövetség tagjai főtiszteletű Köntös László főjegyző, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója, valamint közvetlen munkatársai révén megismerhették a dunántúli egyházkerület történetét, egyházművészeti értékeit, és megtekinthették az országszerte is kuriózumnak számító egyiptomi koporsó és múmia mellett a nemrég felújított Ótemplom impozáns épületegyüttesét.
A háromnapos konferencia a reggeli és esti áhítatok révén lehetőséget teremtett a lelki töltekezése, különösen is hiterősítő és lélekemelő élményül szolgált a konferencia nyitásaképpen főtiszteletű Dr. Bogárdi Szabó Istvánnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének, a Zsinat lelkészi elnökének nyitó áhítata, dr. h.c. Szabó Dániel nemzetközi tanácsadónak a zárszava, valamint a vasárnap délelőtt 10 órakor, a Pápai Református Gyülekezet Templomában délelőtt kezdődődő úrvacsorás istentisztelet, amelyen az igehirdetés szolgálatát Szakács Gergely, a pápai gyülekezet egyik lelkipásztora végezte.
A Magyarországi Református Presbiteri Szövetség vezető testületének szervezésében megvalósult konferencián gyülekezetünk több presbitere és gyülekezeti tagja is részt vett.

Mayerné Pátkai Tünde