Presbitérium

Békefi Imre

Békefi Imrének hívnak, 46 éves vagyok, nős három gyermek édesapja. Feleségem Békefiné Fodor Helga a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tanára. Legnagyobb fiam, Csanád egyetemre jár, Anna és Dániel gimnáziumi tanulók. Végzettségem szerint általános iskolai tanító és történelem szakos tanár vagyok. Most a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban történelmet tanítok és az igazgatóhelyettesi feladatokat látom el. A munkámat szeretem, mert a történelem egyben a hobbim is, és annak tanítása számomra érdekes, izgalmas. A tanulókkal, az iskolával kapcsolatos munkaszervezés változatos. Igyekszem tanulóim személyiségét pozitív irányba formálni, őket ismeretekben gazdagítani és kollégáimnak és a szülőknek minden segítséget megadni. A munkámat hivatásként élem meg. Családomban és munkahelyemen a keresztyén élet örömét kívánom megélni, felmutatni.
Fiatal felnőttként konfirmáltam. 2000 óta vagyok presbitere a Pápai Református Egyházközségnek. Több módon is szolgáltam már közösségünkben. Kezdetben gyülekezeti kirándulásokat szerveztem, a könyvesboltot működtettük feleségemmel. Gondnokként a házigazda feladatra a presbiterek beosztását készítettem el, és az elnökségben az előkészítő munkákban vettem részt. A lelkészek többször bevontak liturgiai feladatokba, illetve köszöntőt mondtam ünnepi alkalmakkor. A „Mécsestartók” nyári táborokban először résztvevő voltam, majd egyre több szervezési feladatot láttam el. Az előttünk álló presbiteri ciklusban hasonlóan, mint eddig a gyülekezeti alkalmak szervezésében szívesen részt veszek.

Bocskay László Tivadar

1962. május 16.-án Pápán születtem. Iskolai tanulmányaimat a Zalka Máté (jelenleg Tarczy Lajos) Általános Iskolában kezdtem, majd a Türr István Gimnáziumban folytattam. A sikeres érettségi vizsga után felvételt nyertem a budapesti Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára, ahol 1984-ben közgazdászként végeztem. 1997-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szakközgazdászi diplomát szereztem. 1984-től 2005-ig hivatásos katonaként dolgoztam a Pápai Repülőtéren. 2006. óta Pápa város 3. számú választókerületének önkormányzati képviselője vagyok. 2008 márciusában konfirmáltam, 2011-ben a gyülekezet presbiternek választott. Nős vagyok, feleségem Bocskay Gyöngyi. Fiúnk Tamás feleségével és kislányukkal Győrzámolyon él.
Életemet és munkásságomat a gyülekezeten belül és azon kívül is Isten igéje irányítja. „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” Józsué 1.9

Böröczky Dezső

1964-ben születtem Pápán, ősi református családban. Édesapám hosszú ideig gyülekezetünk presbitere volt. Végzettségem mezőgazdasági gépészmérnök.  Feleségem az evangélikus iskolában tanítónő. Négy gyermekünk van.  Dezsi fiunk (23 éves) a Corvinus Egyetem Pénzügyi mester szakán tanul. Borcsi lányunk (21 éves) a Semmelweis Egyetemen védőnői szakának végzős hallgatója.  András fiunk (19 éves) apja nyomdokaiba lépett, ugyanis a gödöllői Szt. István Egyetem Mg-i Gépészmérnöki Karának első éves hallgatója. Negyedik gyermekünk, Berci (10 éves) az evangélikus általános iskolában 4. osztályos. 2014 augusztusában, 26 év alkalmazotti munkaviszony után felmondtam munkahelyemen. Azóta egyéni vállalkozóként növénytermesztéssel foglalkozom.
17 évi presbiteri szolgálat után újra vállaltam a jelöltséget. Az elmúl ciklusban igyekeztem aktívabb gyülekezeti életet élni, a presbiteri tisztség feltételeinek és elvárásainak megfelelni. Megválasztásom esetén részt szeretnék vállalni a gyülekezetünk anyagi helyzetének fenntartásában, ill. gyarapításában és gyülekezetünk jövőképének megvalósításában.

Dózsa Zoltán

Dózsa Zoltán vagyok jelenleg is presbiter. Feleségemmel együtt két közös gyermekünket neveljük. Nórát és Kamillát. Jelenleg állatorvos szaksegédként dolgozom egy tejelő tehenészetben.
Szabadidőmben próbálok minél többet bekapcsolódni a gyülekezetünk életébe. Kiskörös alkalmakon, vasárnapi istentiszteleteken, egyházi rendezvényeken való aktív részvétellel. A rám bízott, valamint elválalt feladataimat Isten segítségével megpróbálom legjobb tudásom szerint elvégezni. Jézus segítségével a következő ciklusban szeretném jobban megismerni a gyülekezetben működő kiscsoportokat, hogy megláthassam nehézségeiket, problémáikat, örömeiket.

Ferenczy Dezső

1950. szeptember 14-én születtem Adorjánházán, ősi református családban. A református egyházi szolgálatomat már fiatal koromban elkezdtem " egyházfi"-ként az egeraljai gyülekezetben. Amikor Pápára költöztünk, Hargita nagytiszteletű úr kérésére vállaltam a presbiteri szolgálatot. Ebben a gyülekezetben volt az esküvőm, itt konfirmáltak és mentek férjhez lányaim, és öt unokám közül négyet szintén ebben a gyülekezetben kereszteltek. Szolgálattevőként mindíg a gyülekezet fejlődését, épülését segítettem. Rendszeresen részt veszek a gyülekezeti alklamakon, és vállalok házigazdai szolgálatot. Szeretném Isten segedelmével  a presbiteri szolgálatom még egy ciklusra meghosszabbítani, hogy a presbiteri gyűlések és továbbképzések alkalmával segíthessek jó gazdája lenni a ránk bízottaknak.

Gyimóthy Károly

Pápán születtem 1960-ban. Ott jártam általános iskolába és ott konfirmálkodtam Hargita Pál nagytiszteletű úrnál. A Türr István gimnáziumban érettségiztem, majd Debrecenben jártam főiskolára. Azóta Pápán lakom és dolgozom. 18 éve vagyok presbiter. A gyülekezetben elsősorban az ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben próbálom a segíteni a munkát.
Nős vagyok, egy felnőtt lányom és fiam van. Megválasztásom esetén valószínűleg az eddigi tevékenységem folytatásával tudom szolgálni a gyülekezeti életet.

Halászné Kapcsándi Szilvia

Halászné Kapcsándi Szilviának hívnak, 1972-ben születtem Pápán. Itt nőttem fel, itt jártam iskolába, itt dolgozom, itt élem a mindennapjaimat, így családommal együtt szorosan kötődöm a városhoz és a gyülekezethez. Férjemmel, Halász Józseffel, 25 évvel ezelőtt kötöttünk házasságot, melyből három gyermekünk született: Brigitta (24), Gergő (22) és Krisztina (16). Lányaink a Református Gimnáziumban tanultak, mindhárom gyermekünk a pápai református templomban konfirmált.
Jómagam 14 éves koromban a kupi református templomban (nagyszüleim ott éltek) konfirmáltam bátyámmal együtt. Ugyancsak 25 esztendővel ezelőtt, 1992-ben kerültem a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeibe, mint első főállású világi alkalmazott. Felnőttként, 2007-ben végeztem a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola informatikus-könyvtáros szakán, 2017-ben pedig az ELTE múzeumpedagógiai szaktanácsadójaként vehettem át diplomámat. Jelenleg a Gyűjtemények múzeumának, illetve a hamarosan megnyíló Ótemplomnak, a „Pannonia Reformata”-nak vagyok a felelős vezetője.
A presbiteri szolgálatara való jelölés nagy megtiszteltetésként ért. Hosszú évek óta igyekszem segíteni a gyülekezeti életet, részt venni a családi napokon, alkotó foglalkozásokon, ünnepi készülődéseken. Örömmel tölt el, hogy családunk tagjai is aktív résztvevői gyülekezetünk különböző csoportjainak (ifi, Alfa, Mécses-kör, Biblia-kör, gyülekezeti tábor), így elég széles rálátásom van gyülekeztünk mindennapi életére. A presbiterválasztás eredményétől függetlenül, a jövőben kiemelt feladatnak tekintem a lelkészeinkkel, továbbá a gyülekezet valamennyi korosztályával való folyamatos kapcsolattartást. Mind a hivatalos (munkahelyi), mind a gyülekezeti szolgálatomban igyekszem a református egyház közösségét építeni, Isten dicsőségét hirdetni. Szeretném, ha a jövőben a gyülekezettel és a kollégium tagintézményeivel, tanáraival, diákjaival, teológusaival együttműködve kölcsönösen erősítenénk egymást. Szervezhetnénk közös programokat, megszólíthatnánk azokat az embertársainkat, akik még nem tapasztalták meg a krisztusi szeretet, a közösségeinkben rejlő felemelő, megtartó és éltető erőt. Soli Deo Gloria!

Kerpel Péter József

1961. március 26-án, Várpalotán születtem református családban. Nagypapám Gáty Ferenc Felsőörsön volt református lelkész, akinek példamutatása egy életre nyújtott számomra mintát a tiszta keresztyén életre. Nem véletlen, hogy a Várpalotán induló pályámat a Református Kollégium hívására Pápán folytattam. Feleségemmel és három gyerekemmel itt élünk már 23 éve. Kezdettől fogva aktív tagjai vagyunk a pápai gyülekezetnek. Nekem a harmadik presbiteri ciklusom jár le most. Az elmúlt időszakban képzőművész tanárként tudtam a legtöbbet hozzátenni gyülekezetünk életéhez. A templom kovácsoltvas csillára, a gyülekezeti ház ólomüveg ablakai, vagy az alsóvárosi temető haranglába fémjelzik tervező munkám eredményét gyülekezetünk szolgálatában.  A presbiterként átélt élmények, a kapott, és Isten áldásával elvégzett feladatok (logók, meghívók, plakátok készítése, kegytárgyak tervezése) azt erősítik meg bennem, hogy különlegesen szép feladat, és kihívás ma hívő reformátusként élni és dolgozni. Remélem, hogy az eddigi életem meggyőzően alátámasztja alkalmasságomat a további presbiteri szolgálatra!

Kopeczky Péter

40 éves vagyok, házas, 2 általános iskoláskorú gyermekünk van. Feleségem a Református Gimnáziumban tanít, én a repülőtéren dolgozom.
A most záródó ciklusban presbiterként szolgáltam. A presbiteri teendőkön kívül részt vállaltam, a média csoport és a stratégiai bizottság munkájában, az istentiszteletek felvételében, a honlap szerkesztésében, a gyülekezeti újság összeállításában. Számomra fontos a Férfi kör működése, öröm részt venni az alkalmakon. A gyülekezeti tábor oszlopos tagjai vagyunk családommal együtt. Úgy gondolom, hogy nem mindennapi lehetőség ma Pápán reformátusnak lenni. Hitemet egy olyan közösségben élhetem meg, amely pezsgő, sokszínű, amelyet hitelesnek tartok, és amelyben érzem Istenünk munkálkodását. Akár presbiterként, akár tisztség nélküli gyülekezeti tagként tenni szeretnék gyülekezetünk épüléséért.

Kövy Rózsa

Kövy Rózsa vagyok, nyugdíjas tanár. A kéttornyúlakon nőttem fel, ahol édesapám lelkészként szolgált. Itt kaptam azt a szülői példát, amely a későbbiekben is meghatározta Istennel és a református egyházzal való kapcsolatomat.
A hat évvel ezelőtti bemutatkozásomban arra tettem ígéretet, hogy képességeimet igyekszem kamatoztatni presbiteri szolgálatomban. Ennek megfelelően vagyok tagja a „média” bizottságnak; segítem a gyülekezeti újság szerkesztését, cikkeket írok a honlapra és az újságba, majd a kész újságot helysírási és stilisztikai szempontból átnézem. A presbiterképzést követően alakult meg a stratégiai bizottság, amely arra hivatott, hogy a bizottság által megfogalmazott gyülekezeti küldetéshez feladatokat, megvalósítási módokat javasoljon. Ennek is tagja vagyok. Ezeken kívül sok más egyéb apróbb vállalásnak is eleget teszek, ha arra felkérést kapok. A gyülekezeten belül működő kiscsoportok közül a felnőtt bibliakör és az énekkar aktív tagja vagyok. Megválasztásom esetén folytatni szeretném a megkezdett munkámat.

Lay Gábor

Református lelkészcsaládban születtem 58 éve. A járási kormányhivatalban dolgozom földmérőként. Feleségemmel, aki tanárnő, ketten éljük mindennapjainkat, mert fiúnk és lányunk már önálló életüket élik. A presbitériumban a diakóniai és stratégiai bizottságban munkálkodtam. Az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés tagjaként próbálom egyházunk ügyeit előre vinni. Megválasztásom esetén, a megújuló presbitériumban is hasonló munkában szeretnék részt venni.

Szakács Veronika

1982. július 18-án születtem, Pápán. Iskoláimat helyben, valamint a szombathelyi tanárképző főiskolán végeztem. Pályámat 2006-ban a pápakovácsi iskolában kezdtem. 2009 óta pedig a noszlopi általános iskolában tanítok elsősorban magyar nyelv és irodalmat, technikát, valamint az ötödikesek osztályfőnöke vagyok. Jelenleg egyedül élek. Édesanyám dajka, húgom csellótanár, s most várják férjével első gyermeküket. Édesapám - akitől reformátusságunkat „örököltük” - 2012 nyarán elhunyt.
1995-ben itt, templomunkban konfirmáltam. Sajnos utána sokáig nem látogattam gyülekezetünket. 2012 elején viszont Isten arra indított, hogy visszatérjek. Azóta rendszeresen járok templomba és a gyülekezet életében egyre több dologban veszek részt. Segítem a Nőszövetség munkáját, a különböző rendezvények lebonyolítását, éneklek a kórusban, tagja vagyok a Forrás - és Mécses körnek. Két éve tarthatok gyermek istentiszteletet is. Hogy tudásom gyarapodjon tavaly beiratkoztam a Pápai Református Teológiai Akadémia református hit-és erkölcstan szakára. Hálás vagyok Istennek azért, hogy elhívott ezekre a szolgálatokra, hogy tagja lehetek a csoportoknak, és hálás vagyok azért a szeretetért, amit általa a gyülekezettől kapok.

Szalókyné Kövy Lilla

Pápán születtem és élek. 1992 óta tartozom a pápai gyülekezethez. Gyerekkoromat Kéttornyúlakon töltöttem, ahol édesapám 39 éven át lelkipásztorként szolgált. Férjemmel 1983-ban kötöttünk házasságot. Három felnőtt gyermekünk van. A két fiam már megnősült, s mindkettőjüknek két gyermeke született, így négy unokával büszkélkedhetek. Lányom Budapesten hittanoktatóként dolgozik. Ez év decemberétől leszek nyugdíjas, eddig óvónőként dolgoztam.
Először 2006. január 1-től lettem presbiter, majd a következő presbiter választáson gondnoki jelölést is kaptam, így a diakónia területén tevékenykedtem. Büszke vagyok arra, hogy a kezdeményezésemre indult el a gyülekezetben a Korban gazdagok köre, ami Istennek, valamint rátermett vezetőinek hála nagyon jól működik. A stratégiai munkacsoportban részt vettem a gyülekezeti látás, illetve célmondat megfogalmazásában. Aktívan részt veszek az énekkar munkájában, valamint a gyermekistentiszteleti szolgálatban. Szerdánként a Felnőtt kör alkalmai lelki feltöltődést biztosítanak számomra. Továbbra is ezeken a területeken szeretnék tevékenykedni.

Szűcs Attila (pótpresbiter)

Menj, és  tedd!

Szűcs Attila  vagyok, 54 éves. Jelenleg a  MÁV START Zrt-nél dolgozom, mint vezető jegyvizsgáló  az  Úr  kegyelméből.  Most nem magamról, hanem megváltómról,  az Úr  Jézusról   szeretnék írni. 1993-ban kaptam új életet az Úrtól,  azóta rendszeresen  olvasom a bibliát. Imádságban kérdezem az Úrtól, hogy mit csináljak? Ősszel a" halálból  az  életbe "nemzetközi kampányban vettem részt Budapesten. Most az úr  a  presbiteri  szolgálathoz vezetett. Ha  a  gyülekezet is úgy látja, akkor  elfogadom. Már tudom, hogy  a  nevem be  van írva az életnek könyvébe. És neked? Nincs csodálatosabb dolog, mint Istent szolgálni. Szeretem az Urat, és várom az Urat a  mennyből. ,,Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged.